ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ 036-411-157 - 036-412-520 081-324-3930
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นายผจญ มุกดา 036-411-157 - 036-412-520 089-741-7344
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นายสุวรรณ มีทองคำ 036-411-157 - 036-412-520 083-292-1708
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางสาวถมรัตน์ บุญญานิตย์ 036-411-157 - 036-412-520 089-677-3991
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นางสุพัตรา ขุนฤทธิ์ 036-411-157 - 036-412-520 081-828-7025
ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ นางทรงพักตร์ จำนงค์ศิลป์ 036-411-157 - 036-412-520 089-744-5614
หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ประจำ ศธภ.3 นายวิรัช ภควัตมนตรี 036-412-623 - 036-412-623 089-099-1318
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453