ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายวีระ เมืองช้าง 055-322-662, 055-322-667 111 055-322-663 084-438-6353
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสาวปัทมา รัตนพิทักษ์กุล 055-322-662, 055-322-667 102 055-322-663 086-212-4568
ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต 055-322-662, 055-322-667 108 055-322-663 081-855-4399
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายนิคม อินทรประพันธ์ 055-322-662, 055-322-667 103 055-322-663 082-397-6809
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นายอัตถพร สาระทัน 055-322-662, 055-322-667 109 055-322-663 081-394-5554
ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลและสารสนเทศ นายณัฐพร ช่วยบุญ 055-322-662, 322-667 110 055-322-663 085-035-6011
หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ประจำ ศธภ.2 นายแสงเพชร สุดเพราะ 055-322-820 - 055-322-820 087-425-3565
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453