ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายประเทือง ทรัพย์เกิด 053-221-413 20 053-214-575 081-321-5571
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางมยุรี กาเผือก 053-221-413 11 053-214-575 083-205-8852
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผน นายภานุศร สิทธิชัย 053-221-413 18 053-214-575 088-416-6691
ผู้อำนวยการกุล่มติดตามและประเมินผล นางสุทธิพร สังข์ทอง 053-221-413 17 053-214-575 081-881-8892
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางปิยะมาศ ปันทนา 053-221-413 16 053-214-575 084-043-5972
ผู้อำนวยการกลุ่มข้อมูลสารสนเทศ นางสาวเพ็ญพร ปะระดี 053-221-413 14 053-214-575 086-183-8770
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453