ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นางสายพิณ เชื้อน้อย(รก.) 02-280-0344, 02-281-0617, 75, 12 4092-4 , 12 02-280-0344, 02-281-0617, 02-281-8775, 16 081-337-9579
กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางสาวสุริวรรณ์ ไพฑูรย์ 02-280-0344, 02-281-0617, 02-281-8775, 24 4092-4, 24 02-280-0344, 02-281-0617, 02-281-8775,16 081-072-1793
กลุ่มนโยบายและแผน นายวรปรัชญ์ อินทนิล 02-280-0344, 02-281-0617, 02-281-8775, 23 4092-4 , 23 02-280-0344, 02-281-0617, 02-281-8775, 16 087-663-6865
กลุ่มการจัดสรรเงินทุน นายกฤตภาส ตั้งสมบูรณ์ 02-280-0344, 02-281-0617, 02-281-8775, 19 4092-4, 19 02-280-0344, 02-281-0617, 02-281-8775, 16 086-339-7910
กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน นางสาวทิพอาภา กลิ่นคำหอม 02-280-0344, 02-281-0617, 02-281-8775, 17 4092-4, 17 02-280-0344, 02-281-0617, 02-281-8775, 16 089-980-5051
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453