ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
รัฐมนตรีว่าการฯ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 02-628-5609 1004, 3017 02-628-6133 081-421-0802
คณะทำงาน - 02-628-5609 3017 02-628-6133 -
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 02-628-6143, 02-628-6145 4068 02-281-1176 084-438-8007
คณะทำงาน - 02-628-6143, 02-628-6145 4068 02-281-1179 -
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 02-281-1015, 02-628-6142 1010 02-628-5603 094-617-7923
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ 02-628-5629 1281 02-281-8761 086-362-7090
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ นายโยธิน มูลกำบิล 02-628-5609 1004, 3017 02-628-6133 081-483-7492
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการฯ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล 02-282-9639 - 02-282-9639 086-563-1599
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการฯ นายไมเคิล เดวิล เซลบีย์ 02-628-6022 - 02-658-1509 -
เลขานุการรัฐมนตรี พลเอก ณัฐพงษ์ เพราแก้ว 02-628-5609 1004, 3017 02-628-6133  
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี พันเอก รัตนะโชติ อ่างทอง 02-628-6143 4068 02-281-1179 086-567-9923
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล 02-280-4250, 02-281-1015 - 02-628-5603 -
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453