ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนกุล (รก.) 02-628-6159 4070 02-628-6159 089-201-0035
กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางจำนง วิรมรัตน์ 02-628-6170, 02-628-6160 4070 02-628-6170, 02-628-6160 -
ผู้อำนวยการ นางสาวทัศนีย์ พิศาลรัตนกุล (รก.) 02-628-6159 4070 02-628-6159 089-201-0035
กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางจำนง วิรมรัตน์ 02-628-6170, 02-628-6160 4070 02-628-6170, 02-628-6160 -
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453