ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นางสาวผุสดี เขตสุนทร 02-280-6220 4056 02-280-6294 085-488-4396
เลขานุการสำนักงาน นางสาวสิริอิสรีย์ บุญยกิตติโกวิท 02-206-6220 4056 02-206-6220 081-927-8235
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม 02-280-6220 4056 02-280-6220 086-986-6717
กลุ่มงานแผนงานข้อมูลและสารสานสนเทศ นางสาวจันทรพิมพ์ แก้วสกุล 02-206-6220 4056 02-206-6220 081-689-8785
กลุ่มส่งเสริมและประสานงาน นายธีระพล พจนาสาธร 02-280-6221 1283 02-280-6220 086-664-6741
กลุ่มบริหารงานทั่วไป นางธนิดา วิศิษฎ์ศิลป์ 02-280-6221 1283 02-206-6220 -
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453