ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสป. นายประสพ กันจู 02-280-6218 1266 02-281-8882 081-855-4402
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงาน นางสาวกัญญณัช แจ้งธรรมมา 02-280-6217 1267 02-281-8882 081-987-2021
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล นางสาวสุธีรา แก้วกาญจนเศรษฐ์ 02-280-6217 1267 02-281-8882 081-802-1791
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453