ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นางนันทา อนะมาน 02-628-6347 4038 02-628-6167 081-807-5815
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป นางกชกร เทศพิทักษ์ 02-628-6167 4039 02-628-6167 090-961-7488
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน นางสาวรุ้งทิพย์ เมืองโคตร 02-628-6349 4040 02-628-6167 085-194-7997
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์ติดตามและประเมินผล นางสาวมนณภา เอี่ยมอุไร 02-628-6348 4041 02-628-6167 092-264-5950
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบ นางสาวรุ้งทิพย์ เมืองโคตร 02-628-6349 4042 02-628-6167 085-194-7997
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453