ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายวรัท พฤกษากุลนันท์ 02-628-6406 3000 02-628-6409 086-900-2315
กลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ นางสาวอัจฉรา รัตนบุญสิน 02-628-6407-9 3007 02-628-6407 081-361-4950
กลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน นางสุนันท์ พวงงาม 02-628-6407-9 3007 02-628-6407 089-085-7993
กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและการบริหารการเปลี่ยนแปลง นางเพียงจันทร์ ทองปาน 02-628-6407-9 3009 02-628-6409 089-803-2620
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานการพัฒนาระบบราชการ นางสาวอุบล พุ่มบ้านเซ่า 02-628-6407-9 3009 02-628-6409 081-347-3950
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453