ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ - 02-280-4261 1219 02-281-0497 -
นิติกรเชี่ยวชาญ ว่าที่เรือตรีทรงยศ พรานเนื้อ 02-280-2859, 112 1162 02-281-0497 092-260-6029
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางกรรณิกา เสนาคำ 02-628-5650, 101 1220 02-281-0497 089-798-0855
หัวหน้ากลุ่มกฎหมายการศึกษา นายโกวิท คูพะเนียด 02-280-2866, 114 1222 02-281-0497 089-244-3475
หัวหน้ากลุ่มกฎหมายการปฏิบัติราชการและคดี นายวชิรพันธ์ นาคก้อน 02-280-2865, 124 1224 02-281-0497 089-672-6746
หัวหน้ากลุ่มวินัยและอุทธรณ์ นายกำพล วันทา 02-280-4262, 129 1224 02-281-0497 089-754-2487
หัวหน้ากลุ่มร้องทุกข์และขอความเป็นธรรม นายณัทชัย ใจเย็น 02-628-6404, 136 4067 02-281-0497 085-237-3748
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453