ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย 02-228-9097-8 1001 02-281-9413 081-170-1754, 081-842-1494
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ นางทัศนีย์ พิศาลรัตนคุณ 02-228-9097-8 1101 02-281-9413 089-201-0035
หัวหน้ากลุ่มบริหารและบริการทางวิชาการ นายขรรค์ชัย วัชรกาฬ 02-628-5637-8, 1011 1101 02-281-9413 084-645-0088
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ศธ. นางวิชิตา สมบูรณ์ 02-628-5637-8, 1201 1201 02-281-9413 081-613-7441
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผน สป. นางสาวนุจรีย์ บูรณากาญจน์ 02-628-5637-8, 1401 1401 02-281-9413 084-810-9088
หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ ศธ. นางสาวหรรษา ทับสี 02-628-5637-8, 1301 1301 02-281-9413 081-855-9823
หัวหน้ากลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล 02-628-5637-8, 1601 1601 02-281-9413 081-686-9277
หัวหน้ากลุ่มแผนเฉพาะกิจเฉพาะพื้นที่ นางสาวชมภู พึ่งธรรม 02-628-5637-8, 1701 1701 02-281-9413 081-250-3316
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายเร่งด่วน   02-628-5637-8, 1803 1803 02-281-9413  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา นางสาวนิติยา หลานไทย 02-628-5637-8, 1901 1901 02-281-9413 081-837- 8970
หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ สป. นางสาวเพ็ญนภา เรืองเดช 02-628-5637-8, 1501 1501 02-281-9413 089-119-0830
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453