ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นายบัณฑิต เรืองศรี 02-628-5632 1251 02-628-5633 089-665-4898
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและประสานงาน นางคมขำ ทองสุข 02-628-5633-4 1253 02-628-5633 086-564-6715
หัวหน้ากลุ่มติดตามและประเมินผล นายนิคม รุ่งเจริญ 02-628-5635 1254 02-628-5633 081-488-7218
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนการตรวจราชการ นายสุชาติ หนูพรหม 02-628-5636 1256 02-628-5633 087-848-6974
หัวหน้ากลุ่มประสานงานตรวจราชการ นางชวาลา หลบหลีกพาล 02-280-2883 1257 02-280-2833 086-010-6550
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453