ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ผู้อำนวยการ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ 02-628-5646, 120 1242 02-281-0953 081-459-8988
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ต่างประเทศ นางยุวดี ภูริโภไคย 02-628-5646, 105 1248 02-281-0953 081-807-6474
หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือ พหุภาคี 1 นางขนิษฐา ห้านิรัติศัย 02-628-5646,116 1245 02-281-0953 089-963-9619
หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือ พหุภาคี 2 นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล 02-628-5646,109 1244 02-281-0953 089-104-2366
หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือ ทวิภาคี 1 นายสมทรง งามวงษ์ 02-628-5646,104 1247 02-281-0953 087-934-9384
หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือ ทวิภาคี 2 นางสาวสุปราณี คำยวง 02-628-5646,112 1246 02-281-0953 089-209-5137
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและเผยแพร่   02-628-5646, 121 4075 02-628-5649 081-923-0678
หัวหน้ากลุ่มแปลและวิชาการ นางสาววิไลลักษณ์ ผดุงกิตติมาลย์ 02-628-5646, 122 4075 02-628-5649 081-459-1327
หัวกลุ่มบริหารงานต่างประเทศ ต่างประเทศ นางนฤมล สุวรรณเนตร 02-628-5646, 103 1247 02-281-0953 081-941-5866
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ นางสาววิมล ลุมพิกานนท์ 02-628-5646, 106 1156 02-281-0953 081-401-6295
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453