ตำแหน่ง
ชื่อ-สกุล
ภายนอก
ภายใน
โทรสาร
มือถือ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสุรศักดิ์ ทานะปัทม์ 02-392-5951-5 1120 - 085-993-4697
กลุ่มงานแผนและยุทธศาสตร์ นางอัญชลี คงเปีย 02-392-5951-5 1025 02-391-0522 086-016-6603
งานวิเทศสัมพันธ์ นายปรินทร์ ทานะวงศ์ 02-392-5951-5 4006 - 086-016-6603
ผู้อำนวยการ นายสุชีพ สุนทรศร 02-577-0024 304 02-577-5455 081-261-4063
รองผู้อำนวยการ นายเชิดชัย กลึงพุดซา 02-577-5456-9 303 - 092-248-2501
หัวหน้าส่วนอำนวยการ น.ส.สิชล เชยสมบัติ 02-577-5456-9 305 - 089-821-3403
หัวหน้าส่วนวิชาการ น.ส.มนทา เกรียงทวีทรัพย์ 02-577-5456-9 212 - 081-684-1909
หัวหน้าส่วนส่งเสริมและบริการ น.ส.สิริน ธะประวัติ 02-577-0082 213 - 081-659-4292
หัวหน้าส่วนท้องฟ้าจำลอง นายปัญญา ศรีกระจ่าง 02-577-5456-9, 02-577-0094 221 - 081-571-1292
ห้องจำหน่ายบัตรท้องฟ้าจำลอง น.ส.สุภาพร ไตรเวชนางภิญญาพัชญ์ ชูสกุล 02-577-5456-9, 02-577-0086 103 - 085-199-8933, 090-930-4520
จองรอบท้องฟ้าจำลอง น.ส.อนุธิดา สุระโคตรน.ส.รุ่งทิพย์ คงตระกูล 02-577-5456-9, 02-577-5455 305 - 095-745-8186, 082-644-6490
จองค่ายวิทยาศาสตร์ นางรัชดาภร บัวงาม 02-577-5456-9 207 - 085-957-7824
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453