ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
ที่อยู่ (English)
เว็บไซต์
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 CallCenter0-2304-9899 - -
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 128/1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 - -
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2392-4021 - www.ipst.ac.th
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) อาคารวิทยพัฒนาชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - -
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 154 อาคารศาลาวชิราวุธ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 - -
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการวังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 - www.nfe.go.th/
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน - - -
กลุ่มเลขาธิการกรม - - -
กลุ่มการคลัง - - -
กลุ่มแผนงาน - - -
กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย - - -
กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ - - -
กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ - - -
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ - - -
หน่วยตรวจสอบภายใน - - -
หน่วยศึกษานิเทศก์ - - -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ - - -
งานส่งเสริมและสนับสนุน กศน. สำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทยและกลุ่มชาติพั - - -
สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ - - -
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453