ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
ที่อยู่ (English)
เว็บไซต์
สำนักงานศึกษาธิการกาค 1 (เชียงใหม่) เลขที่ 2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 - www.reo1.moe.go.th/reo1/
สำนักงานศึกษาธิการกาค 2 (พิษณุโลก) ถนนเอกาทศรฐ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 - -
สำนักงานศึกษาธิการกาค 3 (ลพบุรี) บริเวณวงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 - -
สำนักงานศึกษาธิการกาค 4 (ปทุมธานี) 9 ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 - www.Reo4.moe.go.th 
สำนักงานศึกษาธิการกาค 5 (ชลบุรี) 111/200 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 - www.osmie5.moe.go.th/new
สำนักงานศึกษาธิการกาค 6 (ราชบุรี) 7 ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 - www.mis.moe.go.th./khet6
สำนักงานศึกษาธิการกาค 7 (อุดรธานี) 100/6 หมู่ 4 ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี - www.reo7.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการกาค 8 (นครราชสีมา) 54 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 - www.mis.moe.go.th/inspect 8
สำนักงานศึกษาธิการกาค 9 (อุบลราชธานี) 440 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี 34000 - -
สำนักงานศึกษาธิการกาค 10 (ภูเก็ต) 33/32 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 - www.Reo 10.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการกาค 11 (สงขลา) 173 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 9000 - www.reo11.moe.go.th
สำนักงานศึกษาธิการกาค 12 (ยะลา) 3 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตงอำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 - www.coad3.org
สำนักงานศึกษาธิการกาค 13 (กรุงเทพมหานคร) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสวัสดิการ ชั้น 3 - -
สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารเสมารักษ์ ชั้น 3    
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 9 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300    
กองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ      
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 99/20 Sukhothia Road, Bangkok 10300 www.onec.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - www.obec.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 - www.mua.go.th Email pr_mua@mua.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 - www.vec.go.th
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453