ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
ที่อยู่ (English)
เว็บไซต์
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 319 Wang Chan Kasem, ThanonRatchadamnoenNok, Dusit. Bangkok 10300 www.moe.go.th
สำนักงานรัฐมนตรี 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 319 Wang Chan Kasem, ThanonRatchadamnoenNok, Dusit. Bangkok 10300 -
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 - -
ผู้ตรวจราชการกระศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้นลอย - -
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 - -
สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอาคาราชวัลลภ ชั้น 1 - -
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 4 - -
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 60 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 60 Moo 2 TumbolRaiking, SampranNakhonPathom 73210 www.moe.go.th/nidtep หรือ www.nidtep.go.th
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - -
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ 5 ชั้น 1 - -
สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 10 - -
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้ย 8 - -
สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 10 - -
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - - Website : www.psdg.moe.go.th
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 - -
หน่วยตรวจสอบภายใน สป. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสวัสดิการ ชั้น 3 - -
สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสวัสดิการ ชั้น 3 - www.moe.go.th/money_edu/link3.htm
สำนักงานประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ศธ. - - -
สำนักงานประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - -
สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สป. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Office of Permanent Secretary -
Download Android Application
โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5643 ต่อ 453